Hvad er Fritvalg på Hjemmepleje

Frit valg af leverandør

Kommunen skal sikre, at modtagere af hjemmehjælp

  • kan vælge mellem to eller flere leverandører, hvoraf den ene leverandør kan være kommunen
  • eller kan modtage et fritvalgsbevis, hvis kommunen vælger at tilbyde det.

Mulighederne omfatter ikke beboere i plejehjem, plejeboliger el.lign.


Skift af leverandør
Man har ret til at skifte leverandør, og der må ikke indføres begrænsninger for, hvor ofte man kan skifte. Kommunen kan dog fastsætte frist for, hvornår man kan skifte leverandør.

Fritvalgsbevis

Hvis kommunen tilbyder et fritvalgsbevis, kan man selv finde en privat leverandør og indgå aftale om at få udført den hjælp, man er visiteret til.

Man skal vælge et privat firma, der er momsregistreret og er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister.

Kommunen skal vejlede om ordningen herunder, at det er modtageren selv, der skal informere firmaet om, hvor meget hjælp kommunen har udmålt, og hvilken pris hjælpen efter fritvalgsbeviset er fastsat til. Kommunen afregner med leverandøren.

Har man fået et fritvalgsbevis, kan man som udgangspunkt kun få udført den hjælp, der er truffet afgørelse om.

I særlige tilfælde kan kommunen beslutte, at man ikke tilbydes et fritvalgsbevis, hvis det vurderes, at man ikke er i stand til at håndtere dette, f.eks. som følge af demens eller anden svækkelse.

Kommunen skal så i stedet tilbyde kommunal hjemmehjælp og give en skriftlig begrundet afgørelse herom.

Kommunen kan i særlige tilfælde også fratage modtageren ret til at få hjælp via fritvalgsbeviset, hvis modtageren f.eks. ikke kan administrere ordningen. I så fald skal kommunen give modtageren en skriftlig begrundet afgørelse herom.

Klippekort til ekstra hjælp


Mange kommuner har en klippekortsordning, der giver mulighed for, at de svageste ældre kan få en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen. Plejehjemsbeboere er også omfattet af ordningen.

Kommunerne vælger selv kriterierne for hvem, der tilbydes ordningen og gives typisk til personer, som i forvejen modtager megen hjemmehjælp.

Tilbydes man ordningen vælger man selv, hvad den ekstra hjælp skal bruges til. Man kan samle "klippene" sammen, så der er mere sammenlagt tid.

Klippene kan f.eks. bruges til at komme på en indkøbstur, ekstra rengøring eller til blot at sidde og få en hyggelig snak med sin hjemmehjælper.

Den enkelte kommune beslutter selv, om ordningen kan tilbydes, og hvordan den i givet fald skal tilrettelægges.

Fleksibel hjemmehjælp


Kommunen skal informere om muligheden for fleksibel hjemmehjælp, hvor modtageren af hjælpen har ret til at bytte rundt på ydelser.

Der kan byttes mellem de ydelser, man er visiteret til, men også til ydelser man ikke er visiteret til. Ydelserne behøver ikke at være omfattet af kommunens serviceniveau for personlig pleje og praktisk hjælp.

Ønsker man at bytte ydelser mellem personlig hjælp og praktisk bistand, skal man være visiteret til begge dele. Man kan f.eks. vælge at bytte støvsugning ud med gåtur, eller én dag vælge mere rengøring og mindre personlig pleje.

Fravælger man rengøring af badeværelse til fordel for rengøring af køleskab, kan man ikke efterfølgende klage over, at der ikke blev gjort rent på badeværelset.

Retten til at bytte ydelser skal holdes inden for den tidsramme, der er afsat af kommunen. Det er hjemmehjælperen, der i den konkrete situation fagligt vurderer, om det er forsvarligt at bytte ydelser. Er der tvivl, skal hjemmehjælperen yde den tildelte hjælp.

Bliver man ved med at vælge andre ydelser, end dem man oprindeligt er visiteret til, skal kommunen vurdere, om der er behov for en anden hjælp end den oprindeligt tildelte.

Har man valgt forskellige leverandører til forskellige ydelser, kan det indskrænke muligheden for at bytte ydelser mellem f.eks. praktisk hjælp og personlige pleje.